Een aantal vlaggen van landen van de EU wapperen in de wind

Migratie

Migratie is van alle tijden en veelzijdig. Maar een toekomstbestendig migratiebeleid vergt regie. Met andere woorden: we moeten durven kiezen. Voor GroenLinks-PvdA is de keuze helder. Wij kiezen voor een humaan en realistisch asielbeleid en voor grip op arbeidsmigratie.

Mensen die vluchten voor onderdrukking en geweld bieden we goede opvang, altijd. Er moet een Europese aanpak komen met eerlijke spreiding over EU-landen. We zorgen dat asielzoekers humane opvang en snellere procedures krijgen, in plaats van de overvolle kampen aan de buitengrens en uitzichtloze situaties. Dat betekent ook dat mensen die geen recht hebben op asiel sneller duidelijkheid krijgen, en dat zij terugkeren. Een internationaal vraagstuk als migratie lossen we alleen op door goede afspraken te maken met de landen om ons heen. Dit betekent geen onvoorwaardelijke zakken geld aan autocratische regimes, zoals Tunesië en Egypte.

Op nationaal niveau voeren we meer regie op arbeidsmigratie. Uitbuiting van buitenlandse arbeidskrachten mag geen verdienmodel meer zijn. We stoppen uitbuiting met sterkere sociale rechten en strenger toezicht. We kiezen gerichter voor welk werk we mensen naar Nederland laten komen, en voor welk werk niet.

Speerpunten

 • 1

  Grip op arbeidsmigratie

  De meeste nieuwkomers zijn geen vluchtelingen maar arbeidsmigranten, die soms werken in sectoren die Nederland weinig opleveren. Als we arbeidsmigratie beter reguleren, dan daalt het aantal mensen dat naar Nederland komt.
 • 2

  Geen plaats voor uitbuiting

  Veel arbeidsmigranten wonen en werken hier onder slechte omstandigheden. Tijd om de verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort: bij de werkgever. Wat ons betreft zorgt die voor goede huisvesting, veilig werk en bijvoorbeeld taallessen.
 • 3

  Menswaardige en eerlijke opvang

  De asielopvang in Europa is vastgelopen, met alle gevolgen van dien. Wij vergroten de capaciteit, versnellen de procedures en verbeteren de spreiding over Nederland en Europa. Dat betekent ook dat mensen die geen asiel krijgen, écht terugkeren.
 • 4

  Veilige routes verbeteren

  Mensen wagen niet zomaar de levensgevaarlijke oversteek naar Europa. Ze kunnen niet anders. In plaats van pushbacks bieden we vluchtelingen een humane en rechtvaardige manier om in Europa asiel aan te vragen.
 • 5

  Geen schending mensenrechten

  We respecteren altijd de mensenrechten, in Europa én aan de buitengrenzen. We scheiden geen ouders van hun kinderen, en we sluiten kinderen nooit op.

Oorzaken aanpakken

Mensen vluchten niet naar Europa omdat ze dat leuk vinden. Ze worden daartoe gedwongen door onderdrukking, of geweld, of bijvoorbeeld omdat ze vanwege hun seksuele gerichtheid, religie of politieke ideeën niet veilig zijn. Ook honger, armoede of gebrek aan perspectief zijn redenen om je thuis achter te laten voor een beter leven. Die oorzaken moeten we aanpakken. En dat kan ook: GroenLinks-PvdA wil in Europees verband inzetten op conflictpreventie, eerlijke handel, noodhulp, klimaatbeleid en ontwikkelingssamenwerking.

Grip op arbeidsmigratie

Werkkrachten uit het buitenland hebben Nederland veel te bieden. Denk aan technici voor de energietransitie, wetenschappers in het hoger onderwijs of extra handen in de zorg. Maar op dit moment worden er nog teveel arbeidsmigranten uitgebuit. Ze werken en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Volgens het Leger des Heils is bovendien 3 op de 5 mensen die op straat slapen arbeidsmigrant. Veel van de industrieën die nu op uitbuiting draaien, voegen bovendien weinig toe aan onze economie. De slachthuizen, kassen of distributiecentra waarvoor duizenden mensen uit het buitenland komen, leveren Nederland vooral vervuiling en ruimtegebrek op. De winst verdwijnt naar een kleine groep, terwijl de druk op onze voorzieningen en leefbaarheid op sommige plekken stijgt.

Dat kan veel beter: GroenLinks-PvdA vindt dat de overheid weer de regie moet nemen door arbeidsmigratie te sturen, de sociale lat fors te verhogen en toezicht te versterken. Zo stoppen we uitbuiting. Werkgevers horen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werknemers en de omgeving.

Meer lezen?

Migratie
Migratie
Migratie

Kom in actie met GroenLinks-PvdA

Het kan. Een eerlijker Nederland, een vrij en veilig Europa, een schone aarde – het kan écht. Maar het lukt niet zonder jou.