Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA cover: samen voor een hoopvolle toekomst
10

Bijlage : onderzoeken en adviezen die ons inspireren

[1] Hiervoor putten we uit het rapport Betrokken burgers onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en de steun voor en acceptatie van beleid door de samenleving kunnen we de grote veranderopgaven aangaan om Nederland toekomstbestendig te maken; of het nu om fossielvrije energie, klimaatadaptatie, de grote woningtekorten of een natuurvriendelijker landbouw gaat.

[2] We laten ons inspireren door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Door het leven van burgers centraal te stellen, voorkomen we dat mensen ondanks hard werken steeds de nadelen van beleid ervaren en niet verder komen in de maatschappij. Dat versterkt de legitimiteit van het overheidshandelen en het vertrouwen in de democratie.

[3] Hiermee sluiten we aan bij de inzichten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In zijn rapport Weten is nog geen doen, stelt de WRR dat niet iedereen in staat is doelen te stellen, in actie te komen, vol te houden en om te kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Overheidsbeleid op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt moet daar rekening mee houden.

[4] Inspiratie halen we uit het advies Elke regio telt van onder andere de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Onderwerpen die urgent en van groot belang zijn in de regio’s, zoals openbaarvervoerverbindingen, het op peil houden van het onderwijsaanbod en het aanbod van zorg, krijgen nu te weinig aandacht.

[5] We onderstrepen de bevindingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), opgericht door de Verenigde Naties, volledig. Dat wil zeggen dat de wetenschappelijke onderbouwing van de klimaatcrisis voor ons niet ter discussie staat.

[6] Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek monitort al langer op brede welvaart in Nederland. Deze monitor laat niet alleen zien hoe het met de brede welvaart en de kwaliteit van leven ‘hier en nu’ is gesteld en hoe deze welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen. De monitor kijkt ook naar de effecten van dit welvaartsstreven op volgende generaties (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’). Deze immateriële aspecten dragen allemaal bij aan onze kwaliteit van leven en zetten we dan ook voorop in het economisch beleid.

[7] In navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maken wij een belofte van bestaanszekerheid. Hiervoor is een grondige aanpassing nodig van hoe het sociale vangnet in Nederland is geregeld. We maken het toeslagensysteem op termijn overbodig door een eerlijkere verdeling van inkomen en belastingen.

[8] We dragen het advies van de Commissie Sociaal Minimum een warm hart toe, zodat iedereen de huur, energierekening, schoolkosten, goed eten en een uitstapje kan betalen. We brengen de participatiewet in balans, zodat hulp zich niet alleen richt op betaald werk, maar ook op gezondheidsproblemen of eenzaamheid.

[9] We laten ons hiervoor inspireren door de adviezen van de commissie-Borstlap uit haar rapport In wat voor land willen wij werken? Om de grote verschillen tussen kansen en toerusting op de arbeidsmarkt te verkleinen is een grondige herziening nodig. De huidige wet- en regelgeving zijn onvoldoende toekomstbestendig.

[10] We volgen de adviezen op van de commissie Roemer en de Adviesraad Migratie en scharen ons achter de notitie van GroenLinks/PvdA ‘Waardevol werk. De economie van de uitbuiting moet stoppen’.