Eerlijke handel

6.3 Eerlijke handel

  • Eerlijke handelsverdragen. We ontwikkelen een nieuw EU-handelsbeleid, dat sociale en groene voorwaarden stelt aan handelsafspraken, in lijn met de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs. We staan open voor nieuwe handelssamenwerking met landen wereldwijd, mede met het oog op diversificatie van onze toeleveringsketens. Verdragen moeten afdwingbare bepalingen over democratie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, klimaat, natuur, voedselstandaarden en eerlijke belastingafdrachten bevatten. Dit betekent dat we handelsverdragen zoals met Nieuw-Zeeland steunen, maar het huidige voorstel voor het verdrag tussen de EU en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) niet. Handelsakkoorden dienen zo het publieke belang. Investeerders krijgen geen speciale behandeling.
  • Zorgplicht voor bedrijven. We verplichten alle bedrijven om te opereren binnen de grenzen van onze planeet en te voldoen aan milieu-, mensen- en kinderrechtenverdragen. Bedrijven die op de EU-markt actief zijn moeten onderzoeken wat de impact is van hun waardeketen op mensen- en arbeidsrechten, natuur en klimaat, anti-corruptie en bestuur. Misstanden dienen zij aan te pakken. We blijven daarom strijden voor een Europese Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De sancties voor niet-naleving worden strikt uitgevoerd.
  • Geen dwangarbeid in producten. We verbieden de import van producten die gemaakt zijn met dwangarbeid, inclusief kinderarbeid en moderne slavernij. Bedrijven zijn verantwoordelijk om aan te tonen dat geen dwangarbeid gemoeid is met het maken van hun producten. Slachtoffers moeten de mogelijkheid tot verhaal en herstel hebben.
  • Waardetoevoeging in het mondiale Zuiden. Door kennis te delen stellen we het mondiale Zuiden in staat om bijvoorbeeld zelf batterijen of vaccins te produceren. De grondstoffenpartnerschappen die de EU sluit moeten de binnenlandse verwerking van grondstoffen en de daarmee samenhangende ontwikkeling van groene technologie, hernieuwbare energie en verantwoorde recycling bevorderen en lokaal eigenaarschap versterken. Importheffingen mogen bewerkte producten niet zwaarder belasten dan onbewerkte producten. De EU ziet erop toe dat winning en verhandeling van kritieke grondstoffen plaatsvindt tegen eerlijke prijzen en binnen in internationale verdragen vastgelegde normen voor de bescherming van mens en milieu.
  • Hervorming WTO. We zetten ons in voor het hervormen van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Er komt meer ruimte voor landen in het mondiale Zuiden om hun eigen economieën beschermd te ontwikkelen. Milieu- en natuurbescherming, fundamentele arbeidsnormen, mensenrechten, voedselzekerheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn worden beter verankerd in de WTO-regels. Daardoor krijgen regeringen en ook de EU meer ruimte om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
  • Excuses voor slavernij en kolonialisme. We erkennen dat oneerlijke handel, die veel landen in mondiale Zuiden veroordeelt tot de rol van leveranciers van goedkope grondstoffen aan het Noorden, voortvloeit uit eeuwen van slavernij en kolonialisme. De EU kijkt kritisch naar haar eigen rol en bevordert dat lidstaten verantwoordelijkheid dragen voor slavernij en kolonialisme, hun excuses aanbieden en in gesprek gaan met nakomelingen van tot slaaf gemaakten en met voormalige koloniën over herstelprogramma’s. De EU bestrijdt ook moderne slavernij, zoals gedwongen arbeid door arbeidsmigranten, commerciële seksuele uitbuiting en gedwongen huwelijken.