Strategische autonomie, veiligheid en mensenrechten

Strategische autonomie, veiligheid en mensenrechten

3.1 Strategische autonomie, veiligheid en mensenrechten

De agressieoorlog van Rusland liet ons zien dat we ons te afhankelijk hebben gemaakt van
autoritaire regimes. Ook nu leunen we nog te sterk op andere landen voor energie, grondstoffen
en veiligheid. Onze afhankelijkheid van Russisch gas veroorzaakte een enorme energiecrisis en inflatie in de EU, die de bestaanszekerheid van Europeanen aantastten. Om zelfstandig te kunnen optreden op militair, economisch en politiek vlak moet de EU haar risicovolle afhankelijkheden van derde landen kritisch doorlichten en waar nodig afbouwen om onz weerbaarheid te vergroten.

Strategische autonomie houdt ook in dat we de defensiecapaciteiten in de EU versterken. We zijn nu te afhankelijk van de Verenigde Staten voor onze militaire veiligheid en moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen – zeker gezien het risico op een nieuw presidentschap van Trump en de verschuivende aandacht van het Amerikaans buitenlands beleid van Europa naar Azië. De NAVO en ons trans-Atlantisch bondgenootschap blijven cruciaal voor onze zelfverdediging. Tegelijkertijd moeten we de Europese poot van de NAVO dringend versterken. We zetten daarom in op sterkere defensiesamenwerking binnen de EU. Daar hoort bij dat we extra defensie-investeringen doen en voldoen aan de NAVO-norm van 2%. We versterken onze defensiecapaciteit met extra uitgaven, meer gezamenlijke inkoop van materiaal en meer coördinatie en integratie van onze legers binnen Europa. We voorkomen dat extra defensieuitgaven in de zakken van aandeelhouders verdwijnen door overwinsten van het militair-industrieel complex te belasten. Verder willen we dat de EU meer druk zet op de naleving van afspraken over conventionele en nucleaire wapenbeheersing, en zetten we ons in voor een kernwapenvrije wereld.

In een multipolaire wereld lopen de spanningen tussen grootmachten op. Het is belangrijk dat
de EU een eensgezind Chinabeleid aanhoudt. We werken samen en drijven handel met China waar dat in ons belang is, zoals bij de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, maar doen meer om mensenrechten, onze veiligheid en eerlijke handel te waarborgen. China en andere grootmachten mogen geen technologie ontvangen die ze kunnen gebruiken voor wapensystemen of massasurveillance. We beëindigen de ongewenste invloed van China en andere staten binnen onze kritieke infrastructuur en Europese bedrijven.

Om tot een slagvaardig Europees veiligheids- en buitenlandbeleid te komen, is het van belang
om de Europese diplomatie te versterken. We maken meerderheidsbesluitvorming op het gebied van Europees buitenlandbeleid mogelijk zodat een veto van een enkele lidstaat niet meer mogelijk is, behalve bij de inzet van eigen troepen. De EU draagt bij aan collectieve veiligheid door te blijven deelnemen aan vredesoperaties en met partners als de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie te investeren in conflictpreventie, vredesopbouw, conflictbemiddeling en terrorismebestrijding.