Onderwijs en cultuur

Onderwijs en cultuur

5.6 Onderwijs en cultuur

 • Uitwisseling. Het Erasmus+-uitwisselingsprogramma moet toegankelijker en inclusiever worden. Het programma wordt beschikbaar voor alle opleidingsniveaus, inclusief middelbare scholen, beroepsopleidingen en tijdens de professionele loopbaan. Hiervoor worden beurzen beschikbaar gesteld, vooral voor mensen met een klein budget, en wordt het budget aanzienlijk verhoogd. We onderzoeken of Erasmus+ voor mbo’ers op een andere manier ingericht kan worden met meer budget, zodat het aantrekkelijker wordt om deel te nemen. Het is belangrijk dat we de informatievoorziening verbeteren en aanmeldprocedures versimpelen.
 • Erkenning diploma’s. De EU werkt verder aan de wederzijdse erkenning van diploma’s en certificaten van binnen en buiten de EU, zodat mensen binnen de EU makkelijker over de grens kunnen studeren en werken. Er moeten specifieke afspraken komen om ook middelbare beroepsopleidingen en -diploma’s op elkaar af te stemmen.
 • Investeren in polytechnisch onderwijs. Opleidingen moeten verbreed worden op het gebied van chemie, werktuigbouw en elektrotechniek, zodat technische vakmensen makkelijker over de grenzen van hun oude werkgebied kunnen kijken en innovatieve oplossingen bedenken die de energietransitie hard nodig heeft.
 • Investeren in taal- en cultuuronderwijs. De EU gaat fors meer investeren in toegankelijke taallessen, kunst- en cultuuronderwijs en een divers Europees talenaanbod in onderwijsinstellingen. Ook komt er meer aandacht voor professionele kunst- en cultuureducatie. Hierdoor kunnen studenten in uiteenlopende talen en culturele vaardigheden afstuderen.
 • Academische vrijheid. De EU moet de academische vrijheid actief blijven bevorderen. Die staat steeds sterker onder druk in landen als Hongarije. Wanneer de onafhankelijkheid van onderwijsinstellingen in het geding komt, moeten Europese onderzoeks- en onderwijssubsidies voor deze lidstaten worden gekort.
 • Publiek geld naar publieke kennis. Innovaties gefinancierd met belastinggeld moeten altijd publiek beschikbaar zijn als het geen persoonlijke data betreft. Ook data verzameld in de publieke ruimte moet openbaar zijn. Deze publieke beschikbaarheid moet toegankelijk zijn via de officiële website van de EU.
 • EU-museumkaart. Er komt een Europese museumkaart, zodat je voor een vaste lage prijs naar alle musea in de EU kunt. Tot je 26e is een museumbezoek met deze kaart gratis. Er wordt onderzocht hoe de reeds bestaande (private) museumkaarten aan kunnen sluiten bij dit initiatief om zo in heel Europa geldig kunnen worden.
 • Europese producties. De EU bevordert Europese film-, televisie-, dans-, muziek- en theaterproducties, culturele festivals, literaire vertalingen, ander cultureel erfgoed en de digitalisering van musea en archieven. De EU stimuleert de internationale culturele interactie van al deze disciplines. Er wordt hiervoor voldoende budget beschikbaar gesteld.
 • Geoblocking. We stoppen met het blokkeren van het online streamen van bijvoorbeeld films, series en sport op basis van je locatie. De Europese Commissie herziet daarbij het huidige systeem van medialicenties dat gebonden is aan landsgrenzen.
 • Auteursrecht. We zetten ons in voor auteursrechtenregels waarin de belangen van makers en gebruikers op gelijke voet staan. We verkorten de lange termijnen voor auteursrecht. De herziening van het Europese auteursrecht moet zich richten op het beschermen van informatievrijheid en informatie-uitwisseling, het beëindigen van het downloadverbod, en het invoeren van een brede vrijstelling voor thuiskopie. We strijden tegen algemene uploadfilters.
 • Streamingsdiensten stimuleren lokale cultuur. Naar Nederlands voorbeeld moeten de grootste streamingsdiensten in heel de EU verplicht een percentage van hun omzet investeren in producties in de landen waar ze actief zijn. Zo dragen deze grote bedrijven bij aan het koesteren van de lokale kunstsector en promoten van regionale cultuur en artiesten.
 • Bescherming makers tegen (tech)bedrijven. Makers verdienen eerlijke vergoedingen voor hun artistieke prestaties. Wij strijden tegen oneerlijke praktijken, zoals gedwongen overdracht van intellectuele eigendomsrechten en wurgcontracten. We versterken de positie van makers, zoals auteurs, acteurs, musici en journalisten, ten opzichte van grote techbedrijven, mediaplatforms en productie-instellingen. Ook beschermen we makers bij de ontwikkeling van generatieve AI. We zorgen ervoor dat zij niet met lege handen tegenover grote (tech)bedrijven komen te staan en hun bestaande rechten op een toegankelijke en snelle manier in kunnen roepen.
 • Een sociale cultuursector. Aan het verstrekken van Europese subsidies op kunst- en cultuurgebied, stellen we strenge sociale voorwaarden. Er komen bindende eisen ten aanzien van eerlijke betaling, goede werkomstandigheden en bij eventuele intieme situaties is er verplicht een intimiteitscoördinator aanwezig. We hanteren daarbij fair pay en fair practice als norm.
 • Ticketverkoop. Er komen Europese regels die de exclusieve doorverkoop van kaartjes voor een concert, evenement of festival via een platform tegen excessieve administratiekosten aan banden leggen. Ook werken we aan een alternatief Europees publiek systeem waar alle cultuurinstellingen kaartjes kunnen verkopen. Hierin kun je in een oogopslag zien wat er in je stad, regio of land te doen is.
 • Europees Cultuurfonds. We breiden het bestaande Creative Europe fonds substantieel uit. Met dit fonds zorgen we voor structurele subsidies voor artiesten, kunstenaars, literaire vertalers, muziekscholen en andere culturele instellingen in de EU. Het fonds steunt in het bijzonder de Europese culturele uitwisseling en cultuur in de regio. We besteden aandacht aan diversiteit en inclusie in het aanbod. Het fonds biedt makers ondersteuning bij het opzetten en vinden van betaalbare werkruimtes ter versterking van sociale samenhang.
 • Roofkunst. Lidstaten die roofkunst in bezit hebben, worden verplicht zich actief in te zetten deze terug te geven. Hierbij is onderhandeling mogelijk, maar moeten de wensen van de rechtmatige eigenaren leidend zijn.
 • Europees burgerschap voor iedereen. We bevorderen kennis over de EU en haar democratische instituties door het stimuleren van Europese burgerschapslessen. De Europese democratie is momenteel onvoldoende verbonden met haar burgers. Dit is deels te danken aan een gebrek aan kennis over het werken van de EU onder deze burgers. We stellen lesmateriaal over de Europese Unie voor het onderwijs beschikbaar