Gelijke rechten

5.2 Gelijke rechten

 • Recht op abortus. We verankeren het bindend recht op abortus in Europese wetgeving en nemen het daarom op in het Handvest van de grondrechten van de EU.
 • Stop discriminatie en racisme. Voor discriminatie en racisme, zoals islamofobie, antisemitisme, anti-zwart racisme, afrofobie, antiziganisme, anti-aziatisch racisme, homo- en transhaat en xenofobie is geen plaats in de EU. Er komt één nieuwe overkoepelende Europese antidiscriminatiewet. Het verbod op discriminatie breiden we uit naar sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en de markt voor goederen en diensten. De nieuwe wet moet discriminatie op grond van genderexpressie en genderidentiteit verbieden en het ouderschap binnen niet traditionele gezinnen beschermen. Ook zijn wij tegen het uitsluiten van mensen van werk en ambt op basis van religieuze uitingen, zoals het dragen van een hoofddoek of keppeltje. De Europese Commissie ondersteunt antidiscriminatiebureaus en projecten die discriminatie in de praktijk tegengaan met voldoende financiering.
 • Partnerschap en regenboogfamilies. We bieden wettelijke erkenning en bescherming van LHBTQIA+-koppels, meerouderschap, reproductieve rechten en geboortezorg, waarbij regenboogfamilies gelijke toegang krijgen tot zorg. De EU zet zich in voor het afschaffen van wettelijke discriminatie van niet-heterostellen ten opzichte van heterostellen. De EU verzekert erkenning van ouderschap in alle lidstaten, ook in het geval van families met LHBTQIA+-ouders of gedeeld (meer-)ouderschap.
 • Bescherming LHBTQIA+-gemeenschap. Voor wetten die inclusie en acceptatie van LHBTQIA+-personen tegengaan is in de EU geen ruimte. De Europese Commissie moet dit soort wetten tegengaan door middel van inbreukprocedures en het stopzetten van EU-financiering. In heel Europa strijden we voor transrechten op basis van zelfbeschikking, zoals de mogelijkheid tot aanpassing van genderregistratie en het recht op toegang tot transzorg. Daarnaast pleiten we binnen de EU en internationaal voor het afschaffen van genderaanduididingen in identiteitsdocumenten. De Europese Unie verbiedt conversiepraktijken en niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen toestemming.
 • Sekswerk. Sekswerkers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen, zonder gediscrimineerd en gecriminaliseerd te worden. De EU stimuleert initiatieven die de positie van sekswerkers versterken en ontwikkelt nieuw beleid in goed overleg met de sekswerkers zelf.
 • Toegankelijkheid. We verbeteren de toegang van mensen met een beperking tot de openbare ruimte en publieke diensten. De Europese Commissie ziet toe op invoering van de Europese gehandicaptenkaart en wederzijdse erkenning in alle landen.
 • Emancipatie op de werkvloer. De EU zorgt met bindende regels, waaronder quota, voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen, vrouwen en minderheden op de werkvloer en in besturen. We blijven ons inzetten voor het dichten van de loonkloof.
 • Buitenlandse beïnvloeding en antidemocratische bewegingen. Om de opkomst van ultraconservatieve en antidemocratische bewegingen die de rechten van vrouwen en minderheden in willen perken tegen te gaan, is meer onderzoek nodig naar de strategieën en financiering van deze bewegingen. Op basis van deze onderzoeken nemen we maatregelen, zoals aangescherpte transparantie- en financieringsregels voor politieke partijen. Er mag geen EU-geld gaan naar organisaties die het Handvest van de grondrechten van de EU niet respecteren.
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. We versterken seksuele en reproductieve gezondheid en rechten door seksuele en reproductieve gezondheidszorg in alle EU-lidstaten te waarborgen. De EU heeft hier een belangrijke rol in op gebied van financiering en coördinatie.
 • Goede zorg voor minderheidsgroepen. Om onderdiagnosticering of misdiagnosticering tegen te gaan, wordt meer geld vrijgemaakt voor onderzoek naar medische problemen en ziektes die bij sommige minderheden voorkomen.
 • Transnationale adoptie. De EU zet zich in om misstanden en systeemfouten op het gebied van transnationale adoptie tegen te gaan, bijvoorbeeld door hier onderzoek naar te Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA 49 Europese Parlementsverkiezingen 2024 doen en problemen centraal te registreren. De EU kaart schadelijke uitwassen en systematische problemen van transnationale adoptie aan bij lidstaten en landen van herkomst.