Een veilige samenleving

Een veilige samenleving

5.5 Een veilige samenleving

 • Europol en Eurojust. Europol en Eurojust krijgen voldoende slagkracht om de strijd tegen georganiseerde misdaad, extremisme, kindermisbruik en terrorisme te ondersteunen, onder meer via het opzetten van gezamenlijke onderzoeksteams.
 • Online criminaliteit. Online misdaad blijft te vaak onbestraft. Er komen sterkere Europese samenwerkingsverbanden om online misdaad en criminaliteit aan te pakken. Zo worden de daders van bijvoorbeeld online haat en bedreigingen, de verspreiding vanmedia-gebaseerd seksueel misbruik, de verspreiding van kindermisbruik materiaal en cyberoplichting eerder opgespoord en effectief aangepakt. Bescherming van grondrechten wegen we hierin altijd mee.
 • Cyberveiligheid. Samen met bondgenoten werken we aan de bescherming van fysieke en digitale infrastructuur tegen sabotage, aan de afweer van spionage en desinformatiecampagnes en aan de versterking van cyberveiligheid. Als overheden of bedrijven weet hebben van kwetsbaarheden in bepaalde software, moeten zij dit verplicht Europees melden.
 • Tegengaan gendergerelateerd geweld. We vechten voor vergaande regelgeving over het tegengaan van gendergerelateerd geweld, zodat slachtoffers in de hele EU dezelfde bescherming krijgen. In deze wetgeving nemen we ook verkrachting en femicide op. Het verbod op genitale verminking blijft in stand. De Istanbul-conventie moet zo snel mogelijk door alle EU-lidstaten worden geratificeerd.
 • Haatzaaien en haatmisdrijven strafbaar. Het verspreiden van haat en oproepen tot geweld tegen minderheden moet in heel de EU strafbaar worden door deze misdrijven toe te voegen aan de lijst met EU-misdaden.
 • Bestrijding van extremisme en terrorisme. Extremisme en terrorisme bestrijden we in het kader van een Europees strafrechtelijk beleid, waar preventie en resocialisatie duidelijk onderdeel van uitmaken. Hierbij is opsporing altijd gericht en gaan we nooit over tot massasurveillance of onnodige dataretentie.
 • Europees Openbaar Ministerie. We breiden het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) uit met andere grensoverschrijdende delicten zoals georganiseerde misdaad, terrorisme en kindermisbruik. Alle EU-lidstaten worden verplicht deel te nemen aan het EOM. Het budget en de capaciteit van het EOM moeten omhoog. Dit gaat gepaard met stevig rechterlijk en parlementair toezicht.
 • Vuurwapens. Het bezit van automatische en semi-automatische vuurwapens moet volledig worden verboden in de EU.
 • Witwassen en financiering van terrorisme tegengaan. Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, moeten EU-lidstaten meer samenwerken en strenger kijken naar transacties van het grootkapitaal. De nieuw op te richten Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) moet Europese samenwerking aanjagen en tegelijkertijd waken over de bescherming van fundamentele rechten.
 • Kindermisbruik tegengaan. Er komt een nieuw EU-centrum kindermisbruik dat kennis deelt, internationale samenwerking verbetert en operaties coördineert. De EU zet in op stevigere politiesamenwerking om internationale kindermisbruiknetwerken op te rollen en zorgt ervoor dat er toegewijde politieteams op nationaal niveau komen voor internationale operaties op het dark web en het internet. We zetten ook in op preventie door middel van steun aan hulpcentra en de beschikbaarheid van therapie.
 • Geen massasurveillance. Opsporing moet altijd gericht en effectief zijn en plaatsvinden met bescherming van mensenrechten. We verzetten ons tegen vormen van massasurveillance, waarbij overheden mensen zonder duidelijke reden of waarborgen kunnen volgen, bespioneren of data over iemand verzamelen of opslaan. Waar we gegevens uitwisselen, is het uitgangspunt dat we dit doen via veilige omgevingen, zoals end-to-end-encryptie.
 • Aanpak etnisch profileren. De EU zet zich proactief in om etnisch profileren bij politie en gendarmeriemachten in alle lidstaten aan te pakken.