Natuurherstel en eerlijk en gezond voedsel voor iedereen

Natuurherstel en eerlijk en gezond voedsel voor iedereen

1.5 Natuurherstel en eerlijk en gezond voedsel voor iedereen

Het Europees landbouwbeleid is oneerlijk en moet op de schop. Tachtig procent van de huidige inkomstensteun gaat naar de twintig procent grootste agrobedrijven, in plaats van lokale boeren die de steun hard nodig hebben. Dat is onacceptabel. Veel van dat geld eindigt bovendien in de zakken van veevoer-, kunstmest- en pesticidenfabrikanten. Het beleid heeft boeren in de richting geduwd van schaalvergroting en intensieve landbouw met te veel pesticiden, kunstmest, stikstof en dierenleed. Slechts een klein aantal voedselgiganten bepaalt wat er op ons bord ligt en strijkt grote winsten op, maar ondertussen is goed voedsel voor tientallen miljoenen Europeanen onbetaalbaar.

Wij maken Europa de bondgenoot van boeren en consumenten door goed voedsel tegen een eerlijke prijs voor iedereen bereikbaar te maken. Wij kiezen voor lokaal en kleinschalig. Daartoe vormen we het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om tot een Gemeenschappelijk Voedselbeleid, dat nationale en lokale overheden helpt om te werken aan een gezonde voedselomgeving.

De EU moet de volgende generaties boeren weer hoop geven op een goed leven en goed werk op het platteland. Wij staan pal achter boeren die de omslag willen maken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, zonder schadelijke chemie en geïmporteerd krachtvoer. Zij krijgen een eerlijke prijs voor eerlijke producten – niet alleen voor voedsel, maar ook voor hernieuwbare materialen voor bouw en industrie. Een duurzaam voedselbeleid geeft forse extra steun aan boeren die bijdragen aan herstel en instandhouding van natuur en landschap, en aan het vasthouden van water. Boeren krijgen steun om te stoppen met pesticiden. Bovendien krijgen ze er een gezondere bodem voor terug. Dankzij minder broeikasgassen uit vee en mest en meer vastlegging van CO2 in bodems en natuur, wordt de EU sneller klimaatneutraal. We investeren in technologieën die smakelijke alternatieven bieden voor vlees. Door een einde te maken aan de industriële veeteelt verkleinen we bovendien het risico op ziektes die van dier op mens overgaan en tot ontwrichtende pandemieën kunnen leiden.

Wij herstellen de natuur in Europa en breiden haar uit. Tachtig procent van de natuurgebieden
in de EU verkeert in slechte staat door neerslag van stikstof, verdroging van de bodem,
landbouwgif en versnippering. Dat is zorgwekkend omdat de natuur de basis is van ons bestaan,
onze gezondheid en onze voedsel- en drinkwatervoorziening. Bedrijven maken mensen in de
omgeving ziek door giftige stoffen in water en natuur te lozen. Het stoppen van deze gevaarlijke
uitstoot beschermt mens en natuur. Tegelijkertijd beperkt gezonde natuur de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En door te genieten van de natuur verrijken we ons leven.

Daarom verbinden we natuurgebieden met elkaar en vergroten we de overlevingskans van
bedreigde soorten.
Door niet tégen maar mét de natuur te boeren, brengen we insecten, vogels
en bodemleven terug. We zorgen voor een kleinere veestapel en een verschuiving van dierlijke
naar plantaardige eiwitten op ons bord. In 2030 beslaan beschermde natuurgebieden dertig
procent van het land- en zeeoppervlak.
Ook steden vergroenen we. Zo geven we uitvoering
aan het internationale akkoord over de bescherming van biodiversiteit uit 2022, waarvan de EU
voortrekker is.